Bli i Kristus

Fra kapitlet: 'Bli i Kristus' i boka 'Vokse i bønn' av Mike Bickle


Ånd og legemeMens Jesus var på jorden, lærte han oss hvordan vi kan leve i pulserende livsfellesskap med Gud. Han sa: "Joh 15v5: Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre." og Joh.15v16: "Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn." Disse versene er essensen i det han lærer oss om bønn.


Jesus erklærte at han er vintreet, livets kilde, og at vi er grenene, livets uttrykk. Her gir han oss en av de aller viktigste forutsetningene for å leve gudsrike-livet, nemlig å bli i Kristus, slik at vi kan bære frukt som varer. Den som gjør det til en livsstil å bli i Kristus, er den som bærer frukt som varer.Gud husker frukten for alltid, for den varer alltid. I 1.Kor.brev kobler Paulus dette med varig frukt -et byggverk som blir stående - til lønn i evigheten (1Kor3v9-15). Jesus vil gi evig belønning i den kommende tid, som et gjensvar på kjærligheten vi viser ham nå i tiden. Andre ser kanskje ikke våre små lydighetshandlinger, men Kristus ser dem og verdsetter dem.


Åndens fruktVi bærer frukt på to måter: Innad, i karakteren vår, og utad i de tingene vi gjør for Gud og mennesker. Frukten vår består altså både av gudfryktig karakter(2) og tjeneste. (3) Det handler for det meste om små ting, som for ektefellen eller andre i familien, eller små tjenester som å tilby hjelp til andre. Å velge ydmykhet, renhet og vennlighet skaper frukt som varer. Gjennom den Hellige Ånds aktivitet i oss og gjennom oss, kan vi gjøre ting som bærer varig frukt som Gud kommer til å sette pris på for alltid. Det blir helt andre dimensjoner over livet vårt, når det går opp for oss.
Å bære frukt som varer, er mulig for alle som vil gjøre det til en livsstil å bli i Kristus.. Kanskje du mangler utdannelse, - penger, - evner i egne øyne, - venner. Kanskje du føler at ingen er glad i deg, og at 'du ikke har fortjent det heller'. Uansett omstendigheter og status, kan du bære frukt om du blir i Kristus. Jesus sa jo realiteten at 'enhver som blir i meg, kan bære frukt'. (Joh15v5)


Tre sider ved å bli i Kristus


Det aller viktigste vi kan gjøre for å vokse i bønn, er å bli i Kristus. Dette poenget er kanskje det som blir lagt minst vekt på, selv om det handler om ganske enkle ting: Å snakke med Jesus, ta til seg løftene hans og å være lydig mot Ham. Disse tre overlapper hverandre, men er likevel ikke de samme.


Ånden 1. Snakke med Jesus


Selve kjernen i det å bli i Kristus, er å snakke med Jesus. Det er så enkelt at alle kan gjøre det, og så enkelt at mange ikke gjør det. Jeg bytter ofte ut ordlyden 'bli i meg' med 'snakke med meg', og bruker dem om hverandre. Kristenlivet er en kontinuerlig dialog med en virkelig person. Å leve i stadig dialog med det mest fantastiske menneske som noensinne har levd på jorda, er jo noe av selve poenget med kristendommen. Jesus er fullt ut Gud, og fullt ut menneske og vi kan snakke med Ham. Jesus har mye å si til oss, men han overlater initiativet til oss. Begynner vi, så er han med i samtalen så lenge vi er der. Stanser vi, stanser han, og venter til vi begynner igjen. Han svarer i samme grad som vi snakker til ham.


I årenes løp har jeg hørt mange si: "jeg ber bare i farten." Min erfaring er at hvis vi jevnlig setter av tid til fokusert bønn, helst en daglig bønnestund, så ber vi også langt oftere' i farten'. Vi blir i Kristus i mye større grad når vi har mange 10-20 sekunders samtaler med ham i løpet av dagen, i tillegg til lengre og mer fokuserte bønnetider som del av den daglige rutinen.


2. Ta til oss løftene hans


Den andre siden ved å bli i Kristus, er å ta til oss det han lover i sitt Ord. Følelser som skam, skyld, frykt eller forkastelse kan dukke opp i oss og motsi det Guds Ord sier at han elsker oss, tilgir oss og tar vare på oss. Fienden utfordrer sannhetene i Ordet og anklager Gud hele tiden (Åp.bar.12v10).
Løftene hans tar vi til oss ved å bekjenn dem som sannheter og avvise djevelens løgner (Rom.12v8-10). Vi stiller oss bak det Ordet sier om oss ved å si det videre til de negative følelsene vi kjenner på. Løgnene forsvinner ikke av seg selv, vi må aktivt bekjempe dem ved å bekjenne sannhetene i Ordet.
Føler vi skam, skyld, frykt eller at Gud har forkastet oss, skal vi ta til oss sannheten i Rom.8v1: "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." Vi kan stille oss opp midt i Guds synsfelt med rak rygg, fordi Jesus tok all vår fordømmelse på seg. 2 Kor 5v21: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Eller om det er bekymringer som plager oss, kan vi bekjenne: "Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger." (Fil 4v19). 20-30 år etter at de ble født på ny, lever fortsatt mange troende under Satans tyranni og tror på løgnene hans om at livet deres er null verdt, og at Gud har glemt og forkastet dem. Andre velger å bare ri av stormen av negative følelser som reiser seg i dem. Men det er stor kraft i Ordet, og vi må ta til oss løftene hans og bruke dem i møte med frykt, fordømmelse og andre negative følelser.


3. Underordne oss hans lederskap


Den 3.siden ved å bli i Kristus, er å være lydig mot Ham. Vi må ikke bagatellisere dette viktige aspektet ved å bli i Kristus. Jesus sier klart at det er en nær sammenheng mellom å elske Ham og adlyde ham: Joh 14v21-24. Her ser vi klart at det er de som vil holde fast på Jesu ord, som virkelig elsker ham. Lydighet er et uttrykk for kjærlighet til Jesus, og vi må gjøre det til en hjertesak å elske ham med en lydig ånd.


Hvem er ÅndenJesus lover sitt nærvær for dem som holder hans bud. Han sier også at han vil la oss merke hans nærvær i sinn og følelser. Men lydighet er en forutsetning for at han skal gi oss del i de tingene som ligger i dypet av hjertet hans. I våre dager er det populært å framheve Guds nåde, og tone ned spørsmålet om lydighet fra vår side. Noen forkynner et forvrengt nådebudskap om lettkjøpt tilgivelse, og fortier at det er nødvendig å elske Jesus i lydighet. Men Bibelens nådebudskap bagatelliserer ikke lydigheten. Gud elsker oss av hele sitt hjerte, og han lengter etter at vi skal elske ham tilbake av hele vårt hjerte. Og beviset for at vi gjør det, er at vi etter beste evne lever i lydighet mot ham (Joh14v21).


Guds nåde er nok når lydigheten vår ikke strekker til, men da er det også viktig å kalle 'synd for synd' og erklære krig mot den. De som i sannhet elsker Gud, tar en beslutning om å leve i lydighet på alle områder av livet, -inkludert hva de bruker tid, penger, ord og oppmerksomhet på. Mange kristne i dag tror at det er greit nok å lukke øynene for Guds bud. Det er en alvorlig feilslutning. Vi står i et paktsforhold der vi tar imot Guds kjærlighet, og det eneste gjensvar som er Jesus verdig, er at vi elsker Ham tilbake. Han elsker oss av all sin kraft, og han ønsker at vi skal elske ham av all kraft tilbake. All vår kraft er jo liten sammenliknet med hans, men det er et paktsforhold av kjærlighet, der den ene parten har gitt alt og den andre er ment å gi alt.


Bibelen sier at det er de lydige, eller rene av hjertet, som skal se Gud (Matt5v8). Det vil si at de får flere og mer personlige opplevelser med Gud. Frukten av å vandre i renhet, er at vår åndelige evne til å føle eller erfare Guds kjærlighet vokser. Vi gjør oss ikke fortjent til å bli elsket av Ham, fordi vi holder hans bud. Det er hellerslik at vi viser at vi elsker ham når vi er lydige. Det er heller ikke slik at Gud elsker oss mer når vi adlyder ham. Han elsker oss allerede helt og fullt, fordi han er den han er. Gud er kjærlighet. Saken er at vi opplever og erfarer hans kjærlighet mer. Vi føler den. Vi blir mer fylt av den.


La oss oppsummere: Å bli i Kristus handler om tre ting. Å snakke med Gud, ta løftene hans i bruk og å underordne oss hans lederskap. Noens snakker med Jesus rett som det er, men uten å ta til seg Ordet hans i hjertet. Andre tar Ordet i brukt, men forsømmer å snakke med ham regelmessig. Noen prøver å adlyde ham, men setter ikke løftene hans inn i sitt eget liv. Andre proklamer løftene, men tar ikke lydighet mot ham så nøye. Skal vi bli i Kristus, må vi ha alle disse tre forholdene på plass. Da blir resultatet at Guds folk får kraft til å bære frukt som varer og leve forvandlede liv.

Kristus i oss

Jesus beskriver vår livsforvandlende enhet med Gud i delalj (Joh.15v4-5). Når vi pleier og utvikler forholdt til Gud, blir sinne og følelser forvandlet ved at vi tar del i Treenighetens familiedynamikk. Handlingene våre blir forvandlet fra ubetydeligheter til noe Gud husker i all evighet. I Joh.15v1-8 ser vi at denne Kristi legemelivsforvandlende unionen har to sider: Den første tanken: at livet vårt er i Kristus, har vi nylig sett på. Den andre sannheten at Kristus lever i oss, hører vi ikke så mye om. Men det er viktig at vi lever i lys av begge disse sannhetene om vi ønsker å bære varer frukt for Guds rike. Jesus sa: "Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt (v5)."At Kristus bor i oss har minst to sider: i) Han tar bolig, flytter inn, i ånden vår i det øyeblikk vi blir født på nytt. ii) Det er en prosess som skjer etter hvert som hans nærhet får preget sinnet og følelseslivet vårt mer og mer. I Joh.15. er det denne prosessen Jesus snakker om.

Paulus ber for de troende i Efesos: "Ef 3,16-17 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet." Jesus tar bolig i ånden vår den dagen vi blir født på nytt, men når Paulus her ber ham bo i hjertet vårt, siktes det til sjelen vår, altså tankene, viljen og følelsene våre.

"Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere," sier Paulus til de troende i Galatia, i Gal 4v19. Den Hellige Ånd ønsker at Jesus skal vinne skikkelse i hjertet vårt, det vil si at han får prege personligheten vår. "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg(Åp 3v20)," er et vers mange kjenner. Det er et vers som ofte benyttes overfor ikke-troende. "Vil du åpne opp og slippe Jesus inn?" spør vi. Det er ikke galt å bruke verset på den måten, selv om det ble skrevet til menigheten i Laodikea og altså er rettet mot troende i utgangspunktet. Mens han var på jorda, lovet Jesus at Ånden skulle strømme som en elv fra hjertet til de som tilhører ham, for å fylle, rettlede og forvandle sinnet og følelseslivet deres, og gjennom dem betjene andre mennesker med sin kraft: Joh 7v38: "Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann."

Ånd og evangeliumTre følger av at Kristus bor i oss

At Kristus bor i hjertet vårt ved sin Hellige Ånd, er et herlig løfte. Det har minst tre virkninger: i) Ånden underviser oss om Jesu hjerte, ord og vilje. ii) Ånden fyller oss med iver etter å søke Gud. iii) Ånden utruster oss til å leve i lydig kjærlighet gjennom å fornye sinnet, viljen og følelsene våre. Dermed forløser han sin kraft i oss, slik at andre blir berørt gjennom oss.

1. Ånden underviser oss

Far sendte den Hellige Ånd for at han skulle lære oss alle ting (Joh.14v26) Ånden er den store læremesteren og han bor i oss. Han ønsker å lære oss mange ting om Jesus, hjerte, ord og vilje. Det er et fantastisk privilegium å ha denne lærerstemen boende i oss. Spør vi Ånden vil han lære oss om Guds Ord, vilje og veier ved å gi oss visdom og oppfinnsomhet i alle områder av livet: Om hvordan vi skal forvalte pengene våre, legge opp timeplanen, utvikle gode relasjoner, fungere i tjeneste, og leve i renhet og helse, både fysisk og psykisk.

2. Ånden fyller oss

Den Hellige Ånd fyller oss med nytt mot og nye krefter gang på gang. Han motiverer oss til ikke å gi opp. Noe av det vi trenger mest av alt i Kristi kropp i ag, er den vedvarende motivasjonen som Ånden gir. Mange av oss fristes stadig til å gi opp eller utsette det å trenge seg inn på Gud. Fristelsen trenger ikke være å gi slipp på troen, men å slutte å strekke seg etter Jesus, og bare la seg drive med den åndelige strømmen noen år. Ånden inspirerer oss til gang på gang å gi oss over til Jesus igjen, leve helhjertet for ham og aldri gi slipp på lengselen etter å leve i Guds fylde med livet vårt.

3. Ånden utruster oss

Den hellige ånd utruster hjertet og hendene våre. Han fornyer sinn, vilje og følelsene våre, slik at vi kan leve i lydighet og kjærlighet. Han forløser også sin kraft i oss for å berøre andre. Noe av poenget i den nye pakt, er at Ånden skriver Guds Ord i hjertet og sinnene våre. Hebr 10v16: "Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn." At Gud skriver sitt Ord i hjertet vårt, betyr bl.a. at Ånden berører følelseslivet vårt og legger ned nye, hellige lengsler i oss, så vi elsker det Gud elsker og hater det Gud hater. At Gud skriver sitt Ord i sinnet vårt, betyr bl.a. at ånden gir oss innsikt i det som ligger på Guds hjerte. Han er en "Ånd som gir visdom og åpenbaring" (Ef.1v17)b, så vi lærer Gud å kjenne, og han gjør at vårt kalde og numne hjerte blir brennende og levende igjen.

Så herlig det er når Ånden fornyer hjerte og sinn, slik at vi ser og følger mer av Guds hjerte. Den bønnen forfatteren ber mest er en bønn at Ånden må la ham se det han ser, og føle det han føler-for livet, familien, andre mennesker, menigheten, innhøstingen, nasjonen og endetiden.. Å være i Kristus betyr kort sagt at vi snakker med Gud hver dag, tar til oss løftene hans i Ordet, og adlyder hans bud. At Kristus bor i oss, gjør at den Hellige Ånd viser oss mer av Jesu hjerte, gir oss viljestyrke til å søke Gud med iver, og istandsette hjertet vårt til å leve i lydighet og kjærlighet, samt utruste hendene våre til å velsigne andre. Å bli i Kristus er grunnvollen for bønnelivet vårt og for den livsstilen som er nødvendig om vi skal bære mye frukt, som varer. Joh 15,5 "Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre."

 

 

 

 

Nedskrevet og omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund