Kap 9D. Informasjon og termodynamikk


Stoffet under er oversatt fra: 'Should Christians embrace evolution', kap. 9D av Andy McIntosh                                                                                                                                                                                                                                        
Her skal vi fokusere primært på termodynamikk og informasjon (1), men det henger sammen med genetikk-diskusjonen i boka for øvrig.

Skapelse ved Guds Ord


Skapelse inntreffer ved Guds talte ord, noe som flere evolusjonistiske teologer er behendige til å omgå -f.eks. omtalte Denis Alexander i åpningskapitlene i sin bok (2). Kristus er den pre-eminente person i Treenigheten som er involvert i skapelsen (Joh.1v3-4; Kol.1v16; Heb.1v3), og bruker også i sitt virke på jorda -samme middel, det talte ordet til å helbrede syke, stilne sjøen og reise opp døde. Prologen i Johannes evangeliet har dype og vidtrekkende konsekvenser. Det er at Kristus, Guds Ord, har etterlatt sitt avtrykk på alle levende organismer, gjennom informasjonsrik bio-kjemi i hver levende celle.                                                                                                                    Se Bilde 1: Laminin-'cellens lim'


Slike temaer har vært omtalt av kjente vitenskapelige forfattere, som A.E. Wilder Smith: 'The Natural Science Know Nothing of Evolution' (3), som la grunnlaget for å forstå biokjemi innen et sammenhengende skapelses-paradigme. Også innen genetikk har det kommet bøker i samme gate; f.eks. John Sandford (4 -lenke). Sanford argumenterer med at den store majoritet av mutasjoner er ødeleggende, og at det menneskelige genom påvirkes negativt, heller enn positivt, av mutasjoner. Langt i fra å være et redskap for tjenlige endringer, bedriver mutasjoner en nedadgående utvikling. Det er implikasjoner i forfatterens felt, termodynamikk, som også viser at nytt biologisk maskineri ikke bare kan oppstå gjennom mutasjoner.


Informasjon i levende systemer


Informasjon i levende organismer er ett felt neo-darwinister er svake på. Mens det har vært skrevet flere bøker fra skapelses-perspektiv, f.eks. av professorene John C. Lennox (her), og Peder Tyvand (her), samt klassikeren 'In the Beginning was Information' av W. Gitt (5 -lenke). Det er påtakelig at mange teologer overser dette emnet. Gitts arbeid viser at informasjon har fem nivåer, som indikerer at informasjon essensielt er ikke-materiell, men ikke mindre virkelig av den grunn. Her skal vi kort se på to nivåer, som klargjør poenget.

Bilde 2. Design i naturen-bygger på informasjon

Informasjon benytter et språk eller en kode for å overbringe et budskap. Koden kan være ethvert konsistent sett av lyder for verbal kommunikasjon, eller bokstaver /symboler for et skriftlig språk. Samme hvilken kode som benyttes, så defineres ikke informasjonen ved mediet som formidler den eller materialet den er skrevet på. Informasjonen bestemmes ikke av luften den passerer gjennom eller ørets membran eller tunge/strupehode hos den som taler. Papir og trykksverte definerer ikke koden i ei papirbok, ei heller disk eller bit-magnetisering på en PC. Videre er ikke budskapet som kommuniseres definert av hvilken kode som benyttes. Samme budskap kan formidles på norsk, engelsk eller kinesisk. Budskapet overskrider språket eller koden som benyttes. {For å bli forstått må det være en fastsatt kode mellom avsender og mottaker, evt. ha en tolk seg i mellom -oversetters merknad.}


Dette er dypest sett tilfellet for DNA-kodet budskap i hver levende celle i kroppene våre. Budskapets tilstedeværelse på laveste nivå viser at det er et ikke-materielt aspekt ved alle levende systemer. Dette kan ikke latterliggjøres som 'god of the gaps', siden vi vet at budskapet finnes der, det er ikke at vi slutter ut fra det vi ikke vet. Når en betrakter DNA-systemets rolle i celle-kommunikasjon, så demonstreres tydelig at intelligens på ett eller annet vis må være involvert i systemet. Naturvitenskapsmenn som M. Faraday, R. Boyle og I. Newton fulgte samme filosofi. (6)

Mer om informasjon i levende organismer her.

Termodynamikk

Informasjon er nært knyttet opp mot termodynamikk. Når noen (f.eks. D. Alexander) påstår at livets biologiske maskineri kunne oppstå ved at naturlig seleksjon virket på mutasjoner (7), viser det at han ikke har grepet den fundamentale naturen i slike sammenhenger. Eksperimentelle funn i vitenskap viser at naturlig seleksjon ikke har evne til å skape nye funksjonelle strukturer. Naturlig seleksjon handler, som navnet sier, på enheter som allerede er iboende i et system. Kort sagt øker ikke naturlig seleksjon informasjonsmengde eller gjør noe for å bygge nye maskiner, verken som delmaskineri eller i embryonisk form.

Grunnen til dette er at prinsipper i termodynamikk ikke tillater en ny funksjonell, biologisk struktur å komme i stand uten at noe generelt maskineri allerede er på plass. Termodynamikkens 1.lov er prinsippet om bevaring av energi, som innebærer at energi verken kan skapes eller bli ødelagt. Den andre loven uttaler at i et isolert system, så vil entropien (uorden) i et system alltid øke, i en hvilken som helst prosess av ikke-likevekt. Entropi er en form for omgjort energi (målt som energi pr. grad) som ikke lenger kan utføre noe arbeid. For systemet er dette tapt energi, og innebærer at i et isolert system så vil energi som kan utføre arbeid alltid avta. For at nytt maskineri skal dannes, er det viktig å ha tilgjengelig energi så arbeid kan utføres i en sekvens av presise handlinger (8).

Mange har foreslått at bare ved å tilføre energi fra sola, så kan nye maskiner dannes, og så snart en beveger seg inn i ikke-isolerte systemer, så skulle termodynamikk være til fordel for evolusjonær tenkning. Men økt energi løser ingenting, om ikke det er noe maskineri for å omgjøre den tilførte energien. En kan f.eks. ikke lage Boeing 777 i en bilfabrikk, bare ved å øke mengde av tilført energi, uten at en har maskiner tilgjengelig til å bruke tilført energi til å produsere flytypen. På lignende vis, kan ikke menneskelig hjerne dannes fra enklere organer, bare ved å tilføre mer energi, om ikke det tilgjengelig maskineri til å benytte denne. Spontan formasjon av slikt maskineri, vil ikke forekomme.

I en slik sammenheng refererer begrepet maskin til en mekanisme som benytter energi til å utføre en form for arbeid. Energi uten maskineri får bare energi til å spres utover, solenergi i galaksen er typisk eks. Men en maskin i denne sammenheng benytter energi til en fordel (hensikt): et solcellepanel omdanner solstråler til elektrisitet, en gassturbin får kjemisk energi til å omdannes til løftekraft, fotosyntesen i plantens blad omdanner solenergi, vann og karbondioksid til næring (sukker), og frigjør oksygen. ATP-motoren i levende organismer omdanner energi fra næring til drivstoff for cellens maskineri (eks. ribosomer), og prosesser (eks. proteinsyntese). Kjemisk maskineri på molekylær-nivå, involverer å sette opp proteiner med tusener av bånd (polypeptider) som lenker aminosyrer. Om disse ble overlatt til seg selv, ville de bryte sammen. Noen foreslår at en slik tilstand ville kunne ivaretas, mens naturlig seleksjon favoriserer, gjennom mange generasjoner, enkelte tilfeldige mutasjoner. Dette er aldri observert, og stemmer ikke med termodynamikkens lover.

I tillegg til tilført energi til eksisterende maskineri, kreves i tillegg intelligens. Og dette er et falsifiserbart utsagn: OM naturen skulle kunne omdanne en eksisterende kjemisk maskin og produsere en annerledes kjemisk maskin, som ikke var der tidligere, så ville dette utsagnet ha blitt falsifisert. Dette er ikke oppnådd noen steder (lenke). Wilder-Smith oppsummerer termodynamisk argument slik: "I dag er det simpelthen uvitenskapelig å hevde at den fantastisk reduserte entropien i menneskelig hjerne, delfinens sonar, og øyet til en fossil trilobitt bare 'skjedde'. Eksperimentelle erfaring har vist at slike mirakler ikke finner sted (9) {av seg selv-oversetters tilføyelse.} Ingen har gjendrevet Wilder-Smiths visdom i så henseende.

Bilde 3. Fotosyntese i en plante

Mer om dette her.

Konklusjon

I naturlige biologiske systemer, er det en link mellom termodynamikk og informasjon. Informasjon er ikke-materiell. Den defineres ved bokstavers sammensetning, eller for DNA ved rekkefølgen av nukleotid-tripletter (kodoner), og ikke ved molekylene som sådan. All koding i levende systemer, besitter kjemiske bånd, som er i en status av økt, fri energi (raised, free energy). Alle indikasjoner tilsier at logiske arrangement styrer dynamikken av ikke-likevekt, og ikke motsatt. Det stemmer med et skapelses-standpunkt, der Kristus som Ordet oppholder alle ting (Joh.1v1; Rom11v36; Kol1v17 og Hebr.1v3).

Mange omtaler Intelligent-design argumentet som 'god-of-the-gaps' og hamrer løs på det som en stråmann. Men liksom evolusjonsteorien innenfor sitt paradigme, søker å forklare sine funn, men ofte blir 'evolusjonsteori i hullene', så er design posisjonen et alternativt paradigme som ofte gir overlegne beskrivelser av biologiske systemer. Design argumentet er basert på hva vi vet, ikke på hva vi ikke vet. Det har noen før oss benyttet som sannhetstegn (Rom 1v20). Det er mye som påstår å være vitenskap, som faktisk er spekulasjon. Når en skiller ut vitenskapelige fakta fra fortolkningen deres, så er det ikke noe i vitenskapen som motsier Bibelsk ex-nihilo (av-intet) skapelse. Skapelse av mennesker og dyr, uten felles avstamning, fulgt av et historisk syndefall, som bakgrunn for Guds inngripen og frelsesplan for menneskeheten, gjennom den andre Adam. 1.Mos.1-2 er mye mer enn et teologisk essay!

Bilde 4. Polypetid-kjede omformes til 3.dim-protein

Kilder:

1. Forfatteren er professor em. i termodynamikk ved Universitetet i Leeds-denne artikkelen skrev han som privatperson
2. Creation or Evolution: Do We have to Choose? Denis Alexander, (Oxford: Monarch Books, 2008)
3. Green Forest: Master Books, 1981
4. Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, Lima, N.Y.: Elim Publshing (2005)
5. In the Beginning was Information: A Scientist Explains the Incredible Design in Nature, oversatt til eng. av Jaap Kies (Bielfeld: Christliche Litteratur-Verbreitung, 2000)
6. W.L.Randell, M. Faraday (London: Leonard Parsons and Boston: Small, Maynard & Co. 1924), s.132-133
7. Denis Alexander, Creation or Evolution: Do We Have to Choose? (Oxford: Monarch Books, 2008), s.138-139
8. A.C.McIntosh, 'Functional Information and Entropi in living systems', in C.A. Brebbia (red), Design and Nature III: Comparing Design in Nature with Science and Engineering, 3.Int. Conference on Design &Nature
9. Wilder-Smith, Natural Scieces, s.146

 

Oversatt og lagt til rette for .htm-format ved Asbjørn E. Lund