Fortolkning av vitenskapelige bevis


fra kap. 9 i 'Should Christians embrace evolution' av Norman C. Nevin

Bilde 1. Grunnlag for homologi-hypotesen (fra boka Evolutionens Ikoner)

Kap. 9.A Homologi


Vanskeligheter knyttet til evolusjonsteorien er ofte knyttet til bevis omkring homologi. En ledende evolusjonist (Ernst Mayr) definerte en gang homologi som: 'et trekk i to eller flere taksonomiske grupper er homologe når de stammer fra de samme (eller korresponderende) trekk i en felles stamfar.' (1) Vitenskapsfolk før Darwin betraktet at slike lignende trekk skyldtes en felles plan. Darwin mente imidlertid at slike homologe trekk best kunne forklares ved avstamning med endringer fra en felles stamfar. Han betraktet homologi som et sentralt prinsipp ved sin teori, og et kraftfullt bevis på arv fra en felles stamfar. Noen nåværende biologer trekker fram homologi som en av de mest overbevisende bevis for evolusjon eks. Neil Shubin {-som nylig hadde en egen serie på NRT-TV; oversetters anmerkning.}

Bilde 2. Homologi som sirkelslutning (fra boka Evolutionens Ikoner)


Likhetene i benstruktur passer til et felles mønster. Ofte trekkes det vedvarende i femsifret antall tær/fingre hos fireføtte dyr, som bevis for homologi. Selve argumentet er fremmet uten annet grunnlag enn en tilsynelatende fysisk og strukturell likhet i organismer. Men om homologi er definert som 'en likhet som skyldes felles avstamning', så blir det å si at homologi gir bevis for felles avstamning et sirkelargument. LIkevel benyttes argumentet usvekket, selv om første krav er å kjenne opphavet og så beslutte at den korresponderende strukturen er ensformet (homolog). {Der opphavet formodes å være annerledes -men likevel formene er ensartet, så kommer en med en tynn forklaring om konvergent evolusjon, som skal ha funnet sted parallelt -tilfeldig uten styring-oversetters kommentar.}


At noen organismer har lignende strukturer innebærer ikke nødvendigvis at organismene hadde en felles stamfar. F.eks. er strukturen i blekksprutens øye lik strukturen i ett menneskelig øye, men når strukturer synes homologe skulle de ha utviklet seg fra homologe gener. Men det er oppdaget tilsynelatende homologe strukturer som er spesifisert av temmelig ulike gener i ulike arter. Det er klart at ensartede strukturer i ulike arter, kan være spesifisert av ulike gener og ha ulike utviklingsveier. 2) Evolusjonære biologer har også oppdaget at samme gen kan produsere ulike anatomiske strukturer. Fakta om komparativ anatomi gir ikke noe bevis for evolusjon på det viset Darwin beskrev (3).


I følge neo-Darwinismen er det et genetisk program som er kodet i DNA-et som kontrollerer utviklingsveien til embryoet. Denne genetiske informasjonen blir overført fra generasjon til generasjon. Anthony Latham skriver: "Vi skulle definitivt forvente, hvis Darwin er korrekt, at genene for homologi, slik som lemmestruktur hos virveldyr, skulle være homolog." (4)
Imidlertid har detaljerte studier på molekylært nivå feilet i å vise den forventede sammenheng mellom endringer i genprodukter og organisme-endringer i fenotypen. Ikke-homogene strukturer i organismer kan være programmert av formodede homogene gener, og ulike gener i organismer kan produsere lignende strukturer. Anstrengelser for å korrelere homogogi med ulike utviklingsveier har ikke vært suksessfylte. Lignende utviklingsveier kan gi ulike trekk og lignende trekk er ofte produsert av svært ulike utviklingsveier. F.eks. er den hule strukturen til hjerne og ryggmarg (neural tube) homologe gjennom zoologien, men i noen formasjoner -er den avhengig av induksjon fra underliggende brusk-skjelett og i andre ikke.(5).

Bilde 3. Eks. på analoge strukturer-forklares som 'konvergent evolusjon'


Produksjon av tilsynelatende 'homologe' former fra ulike utviklingsforløp er ofte forekommende. Frosker kan utvikle seg indirekte via et rumpetroll-stadium, mens andre utvikler seg direkte -og skipper rumpetroll stadiet. Uansett hvordan de utviklet seg, kan en ikke skjelne de voksne froskene fra hverandre. Mønsteret i lemmenes knokler blir lagt ned i brusk, og gjøres senere om til ben. Lignende benmønstre i ulike arter, oppstår fra ulike sekvenser av brusk kondenseres.(6) Slik støttes ikke saken med darwinistisk forklaring av homologi av bevisene.
M. Denton problematiserer dette ytterligere. Han skriver: "Den evolusjonære fortolkningen av homologi er fordunklet ytterligere av faktumet at det er mange tilfeller av 'homologi-likhet' som ikke kan forklaret som nedstamning fra felles stamfar. Han forklarer: " det lignende designet med fem fingre/tær gir et klassisk eks. Dette blir anvendt av evolusjonære biologer til å vise at alle stammer fra en felles opprinnelig kilde. Men baklemmene er slående lik forlemmene i benstruktur, og i detaljert embrye-utvikling. Likevel er det ingen evolusjonister som hevder at baklemmene utviklet seg fra forlemmene, eller at bak og forlemmene utviklet seg fra en felles kilde." (7)

 

Mer om homologi her.

 

 

Kilder:

1. E. Mayr, The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution and Inheritance (Cambridge, MA: Belknap Press, 1985)
2. Meyer et al. Explore Evolution, s.44
3. Denton, Evolution, s. 155.
4. A. Latham, The Naked Emperor: Darwinism Exposed (London: Janus Publishing Company, London 2005), s.175
5. S.F.Gilbert, Developmental Biology (Sunderland MA: Sinauer Associates, 1994)
6. N.H.Shubin, "The Implication of the "The Bauplan" for Development and Evolution of the Tetrapod Limb' in J.R.Hinchliffe et al. Development Patterning of the Vertebrate Limb: Workshop Proceedings (NATO Science Series A: Life Sciences; New York: Kluwer Academic/Plenum Publisher, 1991), ss.411-421.
7. Denton, Evolution, s.151

 

Oversatt og lagt til rette for .htm-format ved Asbjørn E. Lund